Мониторинг, запис, и анализа на сите важни параметри на електричната енергија (напони, струи, активна моќност, реактивна моќност, фактор на моќност, активна енергија, реактивна енергија)
Исчитување на мерните податоци преку индустриски RS485 комуникациски интерфејс
Можност за уравување на процесот со цел намалување на врвната ангажирана моќност
Далечински пристап до податоците преку интернет

Производи

Нашите производи овозможуваат следење, запис, пренос и анализа на сите релевантни параметри на електричната енергија. Мерните системи поседуваат сертификати за електромагнетна компатибилност (CE), како и сертификати од акредитирана метролошка лабораторија со кои се гарантира нивната точност.

НАШИ УСЛУГИ

Нашиот стручен тим е компетентен да пружи експертска анализа на мерните податоци од системите за менаџмент со електрична енергија, да понуди соодветни решенија, и со тоа да помогне кон зголемување на енергетската ефикасност на компаниите. Дозволете ни да ви помогнеме да ги намалите трошоците за електрична енергија!

НОВОСТИ