FAQ

Кој ќе има пристап до моите измерени податоци на интернет?

Пристап до податоците имате самите вие. Тој е можен до едно или повеќе одговорни лица од вашата компанија. Одредени привилегии или рестрикции се задаваат по ваше барање.

Дали ми е потребно посебно стручно лице откако ќе ги инсталирам овие системи?

Покрај стручната помош која ја нуди DTK Smart-tech при анализа и следење на резултатите од овие системи, нудиме и кратки обуки, за лица со основни технички познавања од проблематиката, со цел понатаму најефикасно да се искористат овие системи.

How much does this system cost?

The cost depends on the number of modules, the setting and dimensions of the installation, which means it varies depending on the type of industry.

Дали со овие системи доаѓа и ISO 50001?

Системите за менаџирање со енергија се нужни при имплементација на стандардот ISO 50001. Ова е ефикасен начин да се провери во кои области од вашето работење може да заштедите.

Зошто ми треба систем за менаџирање со електрична енергија?

Системите за менаџирање со електрична енергија ви овозможуваат да ја следите, планирате, управувате вашата потрошувачка на електрична енергија, како и да ја проверите ефикасноста на преземените мерки за нејзино намалување.